Raamatupidamine alustavale ettevõttele

Raamatupidamise korraldamine alustavale ettevõttele ei ole esmapilgul just kõige keerulisem ülesanne, kuid endiselt on palju ettevõtjaid, kellel on selle korrektse teostamisega raskusi.

Vaatamata väikestele arvete ja tehingute hulgale jäetakse raamatupidamine tihti tahaplaanile või üldsegi tegemata, sest ettevõtjate põhifookuses on oma äriidee elluviimine. Lõpuks, kui deklaratsioonide või majandusaasta aruande esitamise tähtaeg saabub, jäetakse need kas esitamata või esitatakse siis ebakorrektselt tingituna aja puudusest.

Koostasime käesoleva lühiülevaate selleks, et anda esmast teavet raamatupidamise korraldamisega seotud kohustustest alustavale ettevõtjale.

Kui otsid enda alustavale ettevõttele asjatundlikku raamatupidajat, siis võta meiega ühendust!

Alustava ettevõtte kohustused seoses raamatupidamisega

Tulenevalt raamatupidamise seadusest on kõikidel Eestis registreeritud juriidilistel isikutel ja ka füüsilisest isikutest ettevõtjatel kohustus teostada raamatupidamist seaduses sätestatud korras. Raamatupidamise korrektse korraldamise eest vastutab ettevõtte juhatuse liige, kes võib seda teha ise, võtta tööle raamatupidaja või osta sisse raamatupidamisteenust.

Olgugi, et ühel alustaval ettevõttel ei ole tavaliselt kuigi palju kohustusi Eesti riigi ees, ei tähenda see seda, et nende täitmine oleks lihtne. Seetõttu puutume me igapäevaselt kokku ettevõtjatega, kellel on ühel või teisel põhjusel vaja abi raamatupidamise korraldamisel, et need kohustused oleksid korrektselt täidetud.

Arvestuse pidamine, maksud ja deklaratsioonid

Iga ettevõtte kohustuseks raamatupidamise korraldamisel on ajakohase, tähtsa, objektiivse ja võrreldava informatsiooni haldamine ja säilitamine, et oleks võimalik edastada infot huvitatud isikutele ettevõtte finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest. Ka alustav ettevõte peab seda tegema.

Eestis registreeritud juriidilistel isikutel on kohustus õigeaegselt tasuda kohustuslikud maksud ning esitada maksudeklaratsioonid. Samuti on iga ettevõtte kohustus säilitada kõik raamatupidamise dokumendid ja andmed nii, et neid oleks vajadusel võimalik esitada.

Maksudeklaratsioonide esitamine toimub läbi Eesti Maksu- ja Tolliametile e-teenuste keskkonna e-MTAkus on lisaks võimalik anda ligipääs kolmandatele isikutele, et esitada vajalikud deklaratsioonid.

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse e-äriregistri kaudu on võimalik esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente elektrooniliselt ning teha ka muid ettevõttega seotud toiminguid. E-äriregister hõlbustab töövoogu märkimisväärselt ning sealt on ka võimalik anda ligipääs oma ettevõtte raamatupidamisega seotud isikutele.

Tulu- ja sotsiaalmaks, kohustusliku kogumispension ja töötuskindlustus

Eestis registreeritud ettevõtted maksavad tulumaksu ainult siis, kui kasumit jaotatakse dividendidena või makstakse välja muus vormis. See tähendab, et tulumaksuga maksustatakse ka erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud ja muud ettevõtlusega mitteseotud kulud.

Igal ettevõttel on kohustus brutopõhimõttel kinni pidada tulu- ja sotsiaalmaks, kohustuslik kogumispension ja töötuskindlustus, mis on seotud kas töölepinguga või mõne muu võlaõigusliku lepinguga. Sealhulgas maksustatakse tulumaksuga ka üüri- ja/või renditasud, litsentsitasud, intressitulud, hüvitised, toetused ja stipendiumid, pensionid ja muud tulud.

Igal ettevõttel on kohustus kinni pidada antud maksud vastavalt maksumääradele töötaja palgafondist ning see edastada maksuametile iga kuu 10. kuupäevaks TSD vormi alusel.

Juhul, kui füüsiline isik saab tulu näiteks teiselt füüsiliselt isikult, mis on maksustatav, peab saaja füüsilise isiku tuludeklaratsioonis antud tulu deklareerima ja sellelt tulumaksu maksma iseseisvalt.

2023 aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu on:

 • enamikel juhtudel on dividendidele kohalduv maksumäär 20%, kuid regulaarselt makstavatele dividendidele rakendatakse 14% ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt 7%;
 • kinnipeetava tulumaksu määr on 20%;
 • maksuvabatulu on kuni 654 eurot kuus ja kuni 7,484 eurot aastas ning sõltub täpsemalt inimese sissetulekust;
 • sotsiaalmaksu määr on 33%
 • töötuskindlustuse määr töötajale on 1,6% ja tööandjale 0,8%;
 • kogumispensioni makse määr on 2%.

Majandusaasta aruanne

Kõikidel Eesti äriühingutel, kaasaarvatud füüsilisest isikust ettevõtjatel, on kohustus esitada igal aastal aruanne oma eelmise majandusaasta kohta. Enamikel juhtudel on majandusaasta pikkus 12 kuud ning käib kalendriaastaga samas rütmis, aga on juhtusid, kus see võib olla ka erinev.

Aastaaruande esitamise kohustus algab majandusaasta lõpus ning lõpeb 6 kuud pärast selle perioodi algust.

Alustav ettevõte ei ole kohustatud esitama majandusaasta aruannet juhul, kui ettevõte on asutatud ja alustas tegevust pärast antud majandusaasta 3. kvartali algust. Sellega kaasneb õigus esitada kogu info järgneval aastal.

Aastaaruande sisu on aga muutuv ning oleneb ettevõtte suurusest. Seadusandja on jaganud ettevõtted nelja erinevasse kategooriasse, mis määravad aruandluse põhjalikkuse: mikroettevõtted, väikeettevõtted, keskmise suurusega ettevõtted ja suurettevõtted.

Tähtis on siinkohal meeles pidada, et isegi juhul, kui alustaval ettevõttel ei ole olnud majandustegevust, on tal siiski kohustus esitada majandusaasta aruanne.

Ettevõtted, mis ei esita oma iga-aastaseid aruandeid õigeaegselt või jätavad selle üldse tegemata, saavad esialgu meeldetuletuse, millele võib edaspidi järgneda trahv või sootuks ettevõtte sundlikvideerimine.

Majandusaasta aruannet on võimalik esitada e-äriregistris, kus on võimalik teha seda ise või anda mõnele kolmandale isikule ligipääs, et see ettevõtte nimel registrile esitada.

Käibemaksukohustus

Eestis tekib käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus hetkel, mil ettevõtte aastane maksustatav käive on enam kui 40 000 eurot või kui Euroopa Liidu sisese kauba kaugmüügi ja teiste liikmesriikide lõpptarbijatele osutatavate digiteenuste summa on enam kui 10 000 eurot.

Kuni alustav ettevõte ei ületa antud määrasid, on ettevõtte käibemaksukohustuslasena registreerimine vabatahtlik, kuid selle taotlemise korral tuleb avalduses anda piisav selgitus selle taotlemise kohta.

Käibemaksukohustuslasena registreerimiseks ja registriks kustutamiseks tuleb esitada Eesti Maksu- ja Tolliametile avaldus e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Juhul, kui taotlete oma alustavale ettevõttele käibemaksukohustust, siis tuleb arvestada sellega, et sellega seonduvaid kohustusi tuleb täita registreerimise päevast alates.

Käibemaksukohustuslane on kohustatud:

 • säilitama dokumente, pidama arvestust ning väljastama nõuetele vastavaid arveid;
 • lisama võõrandatavale kaubale või osutatavale teenusele maksustatavale väärtusele lisaks käibemaksu;
 • arvutama tasumisele kuuluva käibemaksu;
 • tasuma sisendkäibemaksu, kui ettevõtlus puudub või kui kaubad ja/või teenused on ostetud maksuvaba käibe tarbeks;
 • esitama iga kuu 20. kuupäevaks käibedeklaratsiooni (KMD) ja lisa (vorm KMF INF);
 • esitama iga kuu 20. kuupäevaks Euroopa Liidu sisese käibe aruande (vorm VD), kui müüakse kaupu või teenuseid teistele ühendusesisestele käibemaksukohustuslastele.


Lisaks kohustustele tekib käibemaksukohustuslasena registreerides õigus maha arvata oma käibemaksukohustusest sisendkäibemaksu.

Activa raamatupidamine alustavale ettevõttele

Pidades silmas just alustavaid ning mikro- ja väikeettevõtteid, oleme välja töötanud kolm erinevat kuupõhist raamatupidamispaketti, mis annavad igale ettevõtjale võimaluse valida teenuste mahu vastavalt enda ettevõtte vajadusele.

3 peamist põhjust, miks eelistada Activa fikseeritud kuumaksega raamatupidamispakette on:

1.  Kulude kontrolli all hoidmine

Valides raamatupidamispaketi on kõik raamatupidamisega seotud kulud ühes kuumakses ja fikseeritud kogu lepinguperioodiks. See hoiab kulud kontrolli all ja aitab vältida ootamatuid üllatusi kuu lõpus.

2. Automatiseeritud ja digitaalne töövoog

Kogu töövoog on digitaalne ning paberdokumente ei ole enam vaja korjata. Tšekid ja arved edastatakse raamatupidamisse mobiilirakenduse või e-maili vahendusel. Kui Sul on pangakonto Swedbankis, SEB Pangas või LHV Pangas, siis laetakse ka pangaväljavõte automaatselt raamatupidamistarkvarasse. 

3. Veebipõhine ja kontaktivaba teenuse osutamine

Raamatupidamine on 100% internetipõhine ja kogu teenuse osutamise protsess on algusest lõpuni kontaktivaba. Veebipõhisus võimaldab ligipääsu enda raamatupidamisele olenemata asukohast ja seadmest.

Juhul, kui soovid meiega nõu, et leida just õige lahendus enda ettevõttele, siis palun võta meiega julgelt ühendust!