Teenuste osutamise tingimused

Käesolevaid tingimusi kohaldatakse kõikidele isikutele (edaspidi klient), kes võtavad ühendust ettevõttega E-Advisors OÜ (registrikood 11761802) (edaspidi E-Advisors) teenuse saamise eesmärgil.

Osalised, kellele viidatakse edaspidi kui pool või pooled lepivad kokku, et E-Advisors osutab kliendile kvaliteetset teenust kooskõlas järgnevate tingimustega.

1. TEENUS JA ÜLESANNE

1.1  E-Advisors osutab konsultatsiooniteenuseid ning esindab ja nõustab klienti kliendi määratud ülesande (edaspidi ülesanne) täitmisel. Ülesande määramisel nõustub klient käesolevates tingimustes sätestatud tingimustega (edaspidi leping) ja pooled loevad lepingu sõlmituks.

1.2  Ülesande täitmiseks võib E-Advisors kaasata omal äranägemisel teisi oma eriala parimaid spetsialiste.

1.3  E-Advisors täidab ülesannet kliendi parimates huvides, nõuetekohase hoolsusega, täpselt ning oma parimate teadmiste, võimete ja kogemuste kohaselt.

1.4  Klient esitab viivitamata ja heas usus E-Advisorsile kõik dokumendid, täieliku teabe ja juhised, mis on seotud ülesande täitmisega, vajaduse korral omal algatusel ning E-Advisors eeldab, et kõik dokumendid, teave ja juhised on esitatud.

E-Advisors ei vastuta kliendi antud dokumentide ega teabe eest, eelkõige nende õigsuse, täielikkuse ja kehtivuse eest.

1.5  Kui E-Advisors taotleb kliendilt dokumente või asjakohast teavet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tuleneval põhjusel ja klient neid dokumente või asjakohast teavet E-Advisorsile ei anna, siis loetakse see kohustuse rikkumine märkimisväärseks lepingu riiveks ning E-Advisors on kohustatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevalt lepingu erakorraliselt üles ütlema, pidamata kinni teavitusperioodist ja raha tagastamata.

2. TASU JA MAKSE

2.1.  Ülesande täitmiseks maksab klient E-Advisorsile tasu, millele lisandub käibemaks.

2.2.  Arvele lisandub käibemaks (22%) kui arve väljastatakse EL-is elavale füüsilisele isikule või EL-i ettevõttele, mis ei ole käibemaksukohustuslane. Ilma käibemaksuta arve väljastatakse (1) väljaspool EL-i elavale füüsilisele isikule; (2) väljaspool EL-i asuvale ettevõttele või (3) ELi-s käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõttele.

2.3.  Pooled lepivad kokku, et E-Advisorsil on õigus nõuda kliendilt enne ülesandega alustamist ja mis tahes hetkel ülesande täitmise ajal ettemaksu. E-Advisors määrab ettemaksu summa olenevalt ülesande keerukusest ja hinnangulisest maksumusest. Kui klient ei tasu E-Advisorsile ettemaksu, on E-Advisorsil õigus ülesande vastuvõtmisest keelduda, ülesande täitmine peatada või lõpetada leping klienti sellest eelnevalt teavitamata.

2.4.  Klient hüvitab E-Advisorsile ülesande täitmisega otseselt seotud kulud (nt posti- ja kulleriteenuse kulud, registritest väljavõttude hankimise tasud, transpordi- ja majutuskulud jne).

2.5.  Kui E-Advisorsi esitatavatel arvetel pole sätestatud teisiti, tuleb E-Advisorsi esitatud arved tasuda 7 päeva jooksul. E-Advisorsil on õigus nõuda viivist 0,5% tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.

2.6.  Pooled lepivad kokku, et E-Advisorsi arved saadetakse kliendi e-posti aadressile.

2.7.  Lepinguga seotud maksed tehakse E-Advisorsi kontole, mis on nähtav E-Advisorsi esitatud arvel.

2.8.  Kui E-Advisors ei ole alustanud ülesande täitmist ja tellimuse menetlemist ning klient otsustab lepingu tühistada, võidakse väljastada tagasimakse, juhul kui klient teavitab E-Advisorsit 14 päeva jooksul alates ülesande tellimisest. Tagasimakse tegemisel on E-Advisorsil õigus maha arvata tagasimaksest mõistlik summa juba tehtud töö eest ning, et katta juba tehtud kulutused.

3. E-ADVISORSI KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS

3.1.  E-Advisors hoiab konfidentsiaalsena teavet, mis on seotud kliendi, lepingu täitmise ja teenusetasuga. Konfidentsiaalsuskohustus ei ole ajaliselt piiratud ning seda kohaldatakse kõigile E-Advisorsi töötajatele.

3.2.  Konfidentsiaalsuskohustust ei laiendata varasemalt avalikustatud teabele ja teabele, mida E-Advisors on kohustatud esitama kehtivate õigusaktide alusel või mille alusel E-Advisors õigusabi saab, kliendile nõude esitamiseks, audiitoritele teabe esitamiseks või mille avalikustamine on nõutud ülesande täitmiseks (nt võib E-Advisors ülesande täitmise käigus edastada kliendiga seotud dokumente ja teavet notarile, tõlkijale, pangale, riigiametitele jne).

3.3.  Pooled nõustuvad erandis, et E-Advisorsil on õigus avaldada kolmandatele isikutele ja avalikkusele, et klient on E-Advisorsi klient ning milline on kliendile pakutavate teenuste üldine laad, avalikustamata ülesande üksikasju (nt E-Advisorsile makstav summa, koostatud lepingute tähtajad jne). Selle sätte õiguste teostamiseks on E-Advisorsil õigus kasutada kliendi nime, kaubamärki või logo.

4.  ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

4.1  Käesolevas lepingus sätestatud juhtudel või ülesande täitmisel on isikuandmete volitatud töötleja E-Advisors, kelle andmekaitseametnikuga saab võtta ühendust aadressil info@activa.ee.

4.2  Lepingu täitmisel, teenuste osutamisel või ülesande täitmisel võib E-Advisorsi klient anda E-Advisorsile või E-Advisors võib koguda, säilitada, kasutada ja muul moel töödelda isikuandmeid järgmistes toimingutes ja järgmistel eesmärkidel:

4.2.1  Seoses lepingu või ülesande täitmisega. Lepingu või ülesande täitmiseks talletatakse kliendi, kliendi kontaktisiku või kliendi või ülesandega seotud kolmanda isiku isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, kontonumber, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, et hallata kliendisuhet ning suhelda kliendi või kolmanda isikuga, vastata kliendi päringutele, koostada müügistatistikat ja turunduslikel eesmärkidel.

4.2.2  Seoses E-Advisorsi veebilehe külastamisega. E-Advisorsi veebilehe külastamisel võib E-Advisors koguda teavet kliendi arvuti või muu seadme kohta. Näiteks võib E-Advisors hankida teavet veebilehe külastuste kohta, st külastaja IP aadress, veebilehel veedetud aeg, hiireklõpsude arv jne.

4.2.3  Muu teave. E-Advisors võib töödelda isikuandmeid ja muud teavet, mille klient esitab E-Advisorsile mis tahes ajal E-Advisorsi veebilehe kasutamisel või E-Advisorsiga suhtlemisel.

4.3  E-Advisors võib lisaks ülaltoodud juhtudele avaldada kliendi isikuandmeid järgmistele isikutele: E-Advisorsi töötajad ja juhid, koostööpartnerid, riigiasutused, katus- ja erialaorganisatsioonid jne, kui see on vajalik ülesande või lepingu täitmiseks.

4.4  Lisaks eelmainitule võib E-Advisors avaldada isikuandmeid, kui E-Advisors peab neid avaldama kehtiva seaduse alusel, E-Advisorsi või kolmandate isikute õiguste ja huvide kaitseks (sh kolmandatele isikutele teabe andmine võla sissenõudmiseks) või et vaidlustada E-Advisorsi või kolmandate isikute vastu esitatud nõuet.

4.5  E-Advisors võib edastada andmeid kolmandatesse riikidesse, pidades kinni seadusest tulenevatest nõuetest ja võttes nõuetekohaseid meetmeid andmete turvalisuse tagamiseks.

4.6  Isikuandmeid tuleb säilitada vähemalt seaduses sätestatud aja jooksul.

4.7  E-Advisorsi kogutavaid ja töödeldavaid isikuandmeid kasutatakse ainult lepingust tulenevatel eesmärkidel.

4.8  Kliendil on õigus mis tahes ajal küsida E-Advisorsilt teda puudutavaid isikuandmeid, paluda oma isikuandmete muutmist või ülekandmist ning taotleda isikuandmete töötlemise lõpetamist, välja arvatud juhul kui see on vastuolus kehtiva seaduse või muude lepingust tulenevate sätete või kohustustega.

4.9  Kliendil on võimalus saada ülevaade oma isikuandmetest ja oma isikuandmeid kinnitada või parandada, teavitades sellest E-Advisorsit.

4.10  E-Advisors saab üksnes täita nõude lõpetada isikuandmete töötlemine juhul, kui nende isikuandmete töötlemise õiguslik alus enam ei kehti.

4.11  E-Advisors ei pea vastama kliendi taotlusele, kui E-Advisors ei ole kindel kliendi isikusamasuses, taotluse õiguspärasuses, kui andmeid ei ole võimalik turvaliselt edastada, kui andmete ülekandmine võib riivata teiste isikute õigusi või seab E-Advisorsile ülemäärase halduskoormuse.

4.12  E-Advisorsi veebileht võib sisaldada viiteid või linke teistele veebilehtedele. E-Advisors ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede turvalisuse ega privaatsuspõhimõtete eest. E-Advisors soovitab teil tutvuda teiste veebilehtede privaatsuspõhimõtetega.

4.13  Kliendi ja kolmanda isiku isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktide ja muude seaduses sätestatud nõuetega. E-Advisors kohaldab korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise, avaldamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

4.14  Isikuandmetega seotud probleemide korral on võimalik võtta E-Advisorsiga ühendust lepingu punktis 4.1 esitatud aadressil.

5. TEAVITUSTE SAATMINE

5.1  E-posti teel saadetavad dokumendid ei ole krüpteeritud ning E-Advisors ei vastuta mis tahes seadmete, tarkvara, dokumentide või teabe kaotsimineku või kahjustuste eest, mis tuleneb teabe ja dokumentide ülekandmisest, vastu võtmisest või kasutamisest E-Advisorsi poolt.

5.2  E-Advisorsi saadetavad dokumendid (sh arved) loetakse kliendi poolt kätte saaduks, kui need saadetakse registreeritud kirjana kliendi lepingus esitatud arvele või kliendi e-posti aadressile ning kirja või e-kirja saatmisest on möödunud 2 päeva. E-Advisorsi saadetud arved loetakse kliendi poolt vastu võetuks, kui klient ei ole esitanud arve kohta kaebust 10 päeva jooksul alates arve kätte saamisest.

6. LEPINGU LÕPETAMINE

6.1  Leping lõppeb ülesande täitmisega. Kui ülesanne on osutada igapäevaseid õigusteenuseid ning kliendi määratud viimase ülesande täitmisest on möödunud vähemalt 6 kuud, on E-Advisorsil õigus lugeda leping lõppenuks.

6.2  E-Advisorsil on õigus lõpetada kliendiga leping ilma raha tagastamata, kui E-Advisorsil ei ole olnud võimalik kokkulepitud ülesannet täita 3 (kolme) kuu jooksul alates lepingu sõlmimistest kliendist tulenevate asjaolude tõttu.

6.3  E-Advisorsil on õigus lõpetada kliendiga leping ilma raha tagastamata, kui klient on tahtlikult andnud poolikut või vale teavet või mitte esitanud teavet või dokumente, mida E-Advisors on küsinud ülesande täitmiseks.

6.4  E-Advisorsil on õigus lõpetada kliendiga leping ilma raha tagastamata, kui klient ei esita teavet ja dokumente, mida E-Advisors on küsinud kliendi isikusamasuse kontrollimiseks 2 (kahe) kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest. Samuti juhul kui klient ei vaata üle ega uuenda kliendi isikusamasuse kontrolli eesmärgil kogutud dokumente mõistliku aja jooksul.

6.5  E-Advisorsil on õigus lõpetada kliendiga leping ilma raha tagastamata juhul kui kliendi tegevuse tulemusel ei saaks E-Advisors ülesande täitmisel pidada kinni õigusaktidest või kui E-Advisors on andnud kliendile ülesande täitmiseks konkreetsed juhised ja klient ei suuda vastavalt tegutseda või keeldub sellest.

6.6  E-Advisorsil on õigus lõpetada kliendiga leping ilma raha tagastamata juhul kui kliendi tegevused on kahjustanud või tõenäoliselt kahjustavad E-Advisorsi mainet või kahjustavad kliendisuhteid, E-Advisorsi teiste klientidega.

7. E-ADVISORSI VASTUTUS, LEPINGULE KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE, LEPINGU MUUTMINE

7.1  E-Advisors vastutab kliendile õigusabi osutamise jooksul otseselt põhjustatud varalise kahju eest summa ulatuses, mille klient maksis E-Advisorsile vastava ülesande täitmiseks. E-Advisors ei vastuta mis tahes saamata jäänud tulu või mittevaralise kahju eest.

7.2  Kui klient viivitab mis tahes E-Advisorsi väljastatud arve (sh ettemaksuarve) tasumisega, on E-Advisorsil õigus keelduda ülesande vastu võtmisest, peatada ülesande täitmine ja/või tühistada leping ilma eelneva hoiatuse ja raha tagastamata. Lisaks on E-Advisorsil õigus jätta endale ülesande täitmise käigus kogutud ja koostatud dokumendid (sh kliendi antud algdokumendid), kuni klient on tasunud kogu võlasumma ning edastada nõuded kliendi vastu inkassofirmale või pöörduda võla sissenõudmiseks kohtu poole. Sellisel juhul kannab klient kõik võla sissenõudmisega seotud kulud.

7.3  Lisaks lepingu sätetele peavad pooled kinni kehtivatest õigusaktidest ning E-Advisorsi tegevusele kohalduvatest õigusaktidest.

7.4  Lepingule kohaldatakse Eesti õigust, st et lõplik kohaldatav õigus on Eesti Vabariigi õigus ning vaidlused lahendataks Eesti õiguse alusel.

7.5  Pooled püüavad esmalt lahendada lepingust tulenevaid vaidlusi läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevat vaidlust ei saa lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus või maksekäsu kiirmenetluse korral Pärnu maakohtus.

7.6  E-Advisorsil on õigus ühepoolselt muuta ja täiendada lepingu tingimusi, avaldades uued teenuste osutamise tingimused veebiaadressil https://www.activa.ee/.