Millist infot vajab raamatupidaja aastaaruande koostamiseks?

Majandusaasta aruande esitamine on kujunenud kogenud ettevõtjatel teemaks, mida nad tunnevad päris hästi, kuid ometi on olemas alustavaid ettevõtjaid, kes otsivad selle kohta praktilist informatsiooni. Seetõttu otsustasime kirjutada ülevaate infot, mida vajab raamatupidaja aastaaruande koostamiseks, et lihtsustada protsessi kõikide osapoolte jaoks.

Ülevaade majandusaasta jooksul tehtud tehingutest

Ülevaade majandusaasta jooksul tehingutest on üks kõige olulisemaid dokumente, mis ettevõtjal ja raamatupidajal seoses aastaaruandega vaja läheb. Seda sellepärast, et sisse- ja väljaminekute summadest algab kulude ja kasumite arvutamine. Lisaks kui ettevõttel on töötajaid, maksab igakuiselt maksuametile tööjõuga seotud makse, siis on ka eelnevalt esitatud deklaratsioonidest raamatupidajatele kasu, et kontrollida korrektsust.

Omakapital vastavus nõuetele

Pärast seda, kui raamatupidajal on korralik ülevaade majandusaastal tehtud tehingutest ning ettevõtte kasumist või kahjumist, tuleb kontrollida, et omakapital vastaks nõuetele (mikroettevõttel ei tohi olla suuremad kohustused kui omakapital) ja ei oleks negatiivne.

Võib ette tulla ka olukord, kus ettevõtte omakapital on negatiivne. Sellel juhul peab ettevõtte juhtkond arutama läbi võimalikud lahendused, et taastada omakapitali vastavus nõuetele.

Tegevusaruanne

Väikeettevõtte juhatuse liikmetel on kohustus koostada aastaaruande jaoks ka tegevusaruanne ning see edastada raamatupidajale. Mikroettevõtete puhul tegevusaruande kohustust ei ole. Tegevusaruanne sisaldab ülevaadet ettevõtte tegevusest ja asjaoludest, mis on määrava tähtsusega finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel seoses aastaaruandega.

Tegevusaruandes tuleb kirjeldada:

 • ettevõtte tegevusvaldkondi;
 • tooteid ja teenuseid;
 • majandusaastal toimunud olulisemad ning lähitulevikus planeeritavaid investeeringuid;
 • olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aruandeaastal ja järgnevatel aastatel;
 • muud majandusaastal toimunud sündmused, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutasid või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

Nõuded ostjate vastu

Aastaaruande bilansi osas on olulise tähtsusega tuua välja ettevõtte nõuded ostjate vastu. Tihti on olukordi, kus toode või teenus on ostjale müüdud, kuid raha selle eest ei ole veel laekunud. Seetõttu peab nõuetega ka proaktiivselt tegelema ning väljastama ostjatele saldokinnitused ja ülevaade arvete laekumisest. Lisaks tuleb objektiivselt hinnata nõuete laekumise tõenäosust ning sellest anda raamatupidajale teada.

Kohustused

Omades finantskohustustest õiget ülevaadet, on võimalik saada aimu ettevõtte tuleviku väljaminekute kohta. Seetõttu on raamatupidajal tähtis teada erinevatest lepingutest, lepingu lõpetamistest ja toodetest või teenustest, millele ettevõte annab garantii jne.

Kohustusteks võivad olla:

 • laenud;
 • garantiieraldised;
 • koondamistasud;
 • boonused juhatusele või töötajatele aruandeaastal tehtud töö eest;
 • eraldised ettevõtte jaoks kahjuliku lepingu või kohtuvaidluste suhtes.

Varude arvestus

Samuti on tähtis edastada raamatupidajale ettevõtte varude seis. Ettevõtte varud tuleb konverteerida bilansipäeva seisuga või bilansipäevale võimalikult lähedal oleva kuupäeva seisuga ning selle kohta tuleb koostada ka inventuuri akt.

Materiaalse põhivara arvestus

Materiaalse põhivaraga seoses tuleb läbi viia inventuur ning seda bilansipäeva seisuga. Sarnaselt varudega, tuleb materiaalse põhivara arvestusel vormistada inventuuri akt.

Muud varad ja kohustused

Raamatupidajat on oluline informeerida kõikidest potentsiaalsetest varadest ja/või kohustustest, mida peaks aastaaruandes avalikustama.

Tehingud seotud osapooltega

Oluline on teavitada raamatupidajat kõikidest tehingutest ettevõttega seotud isikutega ja/või osapooltega.

Seotud osapoolteks loetakse:

 • ettevõtte tegev- ja kõrgemjuhtkonda ja nende lähedasi pereliikmeid ning nende kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid;
 • emaettevõtet ja emaettevõtet kontrollivaid või selle üle olulist mõju omavaid isikuid;
 • olulise osalusega eraisikust omanikke ja nende isikute lähedasi pereliikmeid ning nende kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid;
 • tütarettevõtteid jne.

Bilansipäevajärgsed tähtsad sündmused

Raamatupidajat on oluline teavitada ka kõigist olulistest bilansipäeva järgsetest sündmustest, mis mõjutada aastaaruandes esitatud informatsiooni.

Selleks võivad olla:

 • kohtuvaidlused või otsused;
 • vaidlused klientidega/hankijatega oluliste tulude ja kulude osas;
 • ilmnenud potentsiaalsed kohustused;
 • ühinemis- ja jagunemisplaanid;
 • olulised muutused laenu- ja aktsiakapitalis;
 • olulised muutused kliendibaasis;
 • aset leidnud pettused (sh töötajate poolt) või selgunud seaduserikkumised;
 • garantiid, mis on antud juhtkonna, töötajate ja muude isikute kohustuste tagamiseks;
 • olulise otsustega nõukogu ja aktsionäride/osanike koosolekute protokollid.

Activa on usaldusväärne partner

Meil on laialdased kogemused nii kohalike kui ka rahvusvaheliste klientidega, kelle raamatupidamist hoiame igapäevaselt korras. Kui soovid, et aitaksime ka Sinu ettevõtet, siis võta meiega julgelt ühendust!